Podział

Teoretycznie taka procedura może trwać nawet 6 miesięcy. I to wcale nie musi wynikać z opieszałości geodety.

ETAP I -Podział nieruchomości.

1-2 tygodnie
Czas oczekiwania na wydanie materiałów z PODGiK. (Geodeta zgłasza pracę geodezyjną do PODGIK i czeka na otrzymanie dokumentów dotyczących dzielonej nieruchomości)
2 tygodnie
Czas oczekiwania na wydanie przez urząd gminy postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki. (Po otrzymaniu wniosku o podział, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje opinię w fomrmie postanowienia, w której ocenia zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym bądź decyzją o warunkach zabudowy)
1 tydzień
Po wydaniu postanowienia przez gminę trzeba poczekać, ponieważ mogą być odwołania.
1-4 tygodnie
Zawiadomienie sąsiadów o czynnościach przyjęcia granic.(Geodeta wysyła zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic do wszystkich sąsiadów. Termin zawiadamiania zależy od miejsca przebywania zainteresowanych osób. Każda z osób ma prawo do potrójnego awizo co znacząco wydłuża czas oczekiwania na zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomienia)
1-4 tygodnie
Operat podziałowy może przebywać w PODGiK w celu wykonania kontroli technicznej. (Opracowany projekt podziału nieruchomości wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przekazywany jest do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tam sprawdzana jest zgodność projektu z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych)
4 tygodnie
Gmina ma na wydanie decyzji podziałowej. (Potwierdzenie zgodności projektu podziału skutkuje przyjęciem mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wówczas właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji kończącej postępowanie. Decyzja o podziale nieruchomości  stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości)
2 tygodnie
Czas oczekiwania aby wydana decyzja stała się prawomocna. (W przypadku, gdy decyzja nie jest satysfakcjonująca dla wnioskodawcy przysługuje mu prawo wniesienia odwołania od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)
SUMA:
Od 12-19 tygodni
Podział nieruchomości zakończony uprawomocnieniem się decyzji trwa od 3 do 5 miesięcy. (Geodeta jest widziany na gruncie 3-4 razy a wszystkie inne czynności odbywają się w urzędzie. Długość procedury podziału w dużej mierze zależy od PODGIK (Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Im większe starostwo tym czas oczekiwania dłuższy. Najdłużej na podział czekają mieszkańcy powiatu krakowskiego. Szybciej procedura trwa w powiecie miechowskim i proszowickim)

Po tym etapie możemy już udać się do notariusza w celu ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

ETAP II – Wyniesienie podziału na grunt stabilizacja nowych punktów podziałowych
(Kolejne zlecenie geodezyjne).

1-4 tygodnie
Zawiadomienie sąsiadów o czynnościach utrwalenia i okazania nowych punktów granicznych
1-4 tygodnie
Czas na wprowadzenie dokumentacji z czynności zakopania słupków granicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
SUMA:
Od 2-8 tygodni
Czas potrzebny na ostateczne zakończenie II ETAPU

Po zsumowaniu obu etapów czas oczekiwania na podział wynosi od 14 do 27 tygodni. Należy dodać że w trakcie wykonywania podziału czasami pojawiają się dodatkowe problemy które jeszcze wydłużają procedurę.

Share →