Scalenie i podział działek w Słomnikach.

Na czym polega?

Celem scalenia i podziału jest poprawa struktury obszarowej i funkcjonalnej gruntów na danym obszarze, przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne, zmieniająca dotychczasowy sposób zainwestowania w nieruchomości.

Przykładowa konfiguracja działek przy ulicy Poniatowskiego na wybranym fragmencie która ma zobrazować na czym polega i jak może wyglądać końcowy efekt zgodny z MPZP.

Kto realizuje?

Scalenia i podziału dokonuje Gmina, na zasadach określonych szczegółowo w planie miejscowym na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających na obszarze przewidzianym pod scalenie ponad 50% powierzchni gruntów.

Jakie korzyści niesie dla Słomnik i właścicieli działek przy ulicy Poniatowskiego wykonanie scalenia i podziału?

Proces ten polega na zmianie konfiguracji działek z długich i wąskich uniemożliwiających ich racjonalne zagospodarowanie na nowe kwadratowe o odpowiednich wymiarach i powierzchni. Zmiana konfiguracji działek pozwoli wielu młodym rodziną na rozpoczęcie budowy domu, pobudzi handel nieruchomościami w Słomnikach, spowoduje znaczny wzrost ceny tych nieruchomości, pozwoli na ściągnięcie nowych mieszkańców i wskaże kierunek rozwoju miasta Słomniki na kolejne lata. Proces ten jest niezbędny i zgodnie z warunkami nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania możliwy do zrealizowania. Każdy z właścicieli, których działki będą przedmiotem scalenia i podziału otrzyma taka samą powierzchnią jaką posiadał przed scaleniem pomniejszoną o fragmenty potrzebne do wydzielenia nowych dróg dojazdowych proporcjonalnie do posiadanej powierzchni.

Szczegółowe zasady wykonywanie scalenia i podziału regulują przepisy.

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości.